Johannes A. Barstad

Johannes Andreas Barstad var prest i Volda og på Voss. Han skreiv salmar, og han grunnla og redigerte i over førti år det kristelege målbladet Stille Stunder, som framleis kjem ut.

Johannes A. Barstad
Johannes Barstad

Johannes Andreas Barstad var prest i Volda og på Voss. Han skreiv salmar, og han grunnla og redigerte i over førti år det kristelege målbladet Stille Stunder, som framleis kjem ut.

Barstad var fødd som bondeson i Volda 7. april 1857 og døydde der 7. januar 1931. Mora var av Aarflot-slekta. Etter embetseksamen i 1883 underviste han i nokre år i Stavanger, før han kom til heimbygda som kapellan i 1887. I 1900 vart han utnemnd til sokneprest (etter å ha vore konstituert i embetet sidan 1896) og frå 1905 var han prost for Søre Sunnmøre. Etter eit tiår som sokneprest på Voss (1919–28) flytta han attende til Volda.

Barstad kombinerte prestetenesta med aktiv deltaking i vekkingskristendomen på bedehusa. I 1889 starta han oppbyggingsbladet Stille Stunder, som vart ein døropnar for nynorsken, særleg til lekmannsmiljøa på Vestlandet.

Nynorsk salmebok (1925) hadde fjorten originale salmar og seks gjendiktingar av Barstad. Norsk salmebok(1985) har to omsetjingar og fire originale. Dei mest kjende er «Stille, stille! Jesus lider» og «Eg ser deg, Gud, i kvar den blom som tirer».

Barstad skal tidleg ha vorte glad i landsmålet, men han var varsam med å ta det i bruk i religiøse samanhengar. I praksis vart det ei stegvis innføring av nynorsk kyrkjespråk. Motstanden laut overvinnast litt i senn:

«Ein kristeleg mann burt i Ørsta tok meg avsides og aatvara meg. Det var med sorg han og mange andre hadde set, at eg gav meg burt i dette 'væsenet'. Noko etter heldt eg uppbygging i bygdi, og mannen var tilstades. Eg tala paa maalet og song 'Den stundi i Getsemane' paa maalet. Daa rann taarorne ned etter kinni hans. Og eg høyrde aldri han aatvara meg meir.»

Alt som ung kapellan nytta Barstad heimemålet i soknebod og konfirmantførebuing. Sommaren 1901 heldt han den fyrste «fullnorske» gudstenesta i hovudstaden, og frå 1907 gjekk han heilt over til nynorsk som preikemål.

 

Barstad redigerte oppbyggingsbladet Stille Stunder frå starten i 1889 og heilt til han døydde. Mykje av stoffet skreiv han sjølv. I 1890 gav han ut eit hefte med tekstar frå den første årgangen: Kristelege Songar. Sju av i alt seksten tekstar var dikta eller omsette av Barstad. Seinare gav han ut eigne dikt og salmar i samlingane Kvæde (1904) og Klokkeljod (1914). Av andre bøker kan nemnast Evangeliet etter Markus. Praktisk tolka for skule og heim (1914) og Kristelege barnesogor (1923–24).

Då Barstad i 1900 søkte sokneprestembetet i Volda, gav prosten han attest for gode preiker og stor arbeidskraft. Då han atten år seinare søkte seg frå Volda til Voss, gav biskop Hognestad ei særs rosande tilråding. Biskopen meinte at Barstad hadde føresetnader til å kunne samle både indremisjonsfolket og den frilynde ungdomen om kyrkja på Voss. Hognestad hadde i mange år støtta Barstads bladarbeid, og godorda frå venen på bispestolen styrkte visseleg søknaden om å få dei siste embetsåra på Voss.

Frå Per Halse: "Johannes Barstad", Allkunne.no sist oppdatert 30.04.2013 [lesedato 21.12.2017] Utdraget er publisert med løyve frå det digitale leksikonet Allkunne, og i tråd med deira avtale med forfattaren. Les heile artikkelen her.