[Tidender.] Valrøra i Stavanger


er det ikkje godt aa verta klok paa. Alle andre Blad som me hev set, so nær som Vestlp. stend paa det, at Vinstre ikkje hev gjort nokor politisk ærelaus Semje med Høgre for aa faa Oftedal ut.
 
Vestlp. derimot framsteller Saki annleis. Bladet skriv:
 
Vinstreforeningens forrige Formand, Bager Bernt Pedersen, og Medlem af Høireforeningens Bestyrelse, Konsul Falck, har ført de foreløbige Forhandlinger, hver paa sit Partis Vegne; det er vitterlig og uimodsigelig Sandhed; og efter at disse Forhandlinger var afsluttede, kunde den nuværende Formand for Høireforeningen fremlægge for denne Forening i dens Møde paa Torsdag Resultatet af Forhandlingerne, idet han fremholdt, hvad yderste Venstre havde tilbudt og fordret; tilbudt forhenværende Høiremand L. Berentsen som 2den Repræsentant og Høiremand Sagfører Olsen som 2den Suppleant; fordret to Venstremænd, nemlig Rektor Steen som 1ste Repræsentant og Bager Pedersen som 1ste Suppleant. Altsaa et fuldstændigt Kompromis. Dette Kompromis skulde da sættes igjennem ved 22 Venstrevalgmænd. Denne Overenskomst blev i Høireforeningen vedtaget mod nogle faa Stemmer.

Saaledes er Sammenhængen, saaledes er den berygtede Alliance mellem to absolut grundforskjellige Partier komen istand; to Partier, der savner ethvert sagligt Tilknytningspunkt, Partier, der aldrig har havt Berøringspunkter i det politiske Liv.

Den Slags Politik, som nu ved denne Sammenslutning indføres i vor By for første Gang, det er den uærlige, den uhæderlige Politik, det er en Politik, som kun kan trives der, hvor korrupte Forhold med slappet Moral og afstumpet Sædelighedsbevidsthed afgiver en gunstig Jordbund for alt det, der hidrører fra de slette Lidenskaber.

Som ein ser, fær Stavanger ein streng Dom av sin eigen Prest. Me trur ikkje det kann vera so galet, me tykkjest meina, at Oftedal sjølv ikkje maa vera ganske fri for Lidenskab, naar han kann skriva soleis; noko som ein ikkje kann undrast paa.

Ved fyrre Valet i Stavanger raadde Vinstre yver 828 Mann og Høgre 360 Mann. No i Møtet i Vinstreforeiningi, der dei fyrst talad um aa ikkje velja Oftedal, var det 442, som røystad paa han og 186 imot. Men dei fortel, at til dette Møtet var Oftedølerne komne samstelte, men at Stordelen av det reine Vinstre ikkje vilde koma, og at Forhandlingi og Røystemaaten vart gjort paa ein sodan Maate, at den sanne Stemningi ikkje fekk koma fram. Kor som er, so meiner dei, at Oftedal ikkje fær meir enn desse 442 i det hgøste med seg.

Men so er ogso Haugesund med i Valet, der hadde dei i 1882 9 Valmenn.

Valmannsvalet for Stavanger vert haldet i dag.