[Tidender.] Stortinget 10de Mars.


Inst. Fraa Næringsnemndi No. 2 vedk. Rikshospitalets Budget (Som Inntekt var uppgjort Kr. 167,500.00, Utgift Kr. 217,950.00), vedteket samrøystes. Innstill. Fraa same Nemnd um Fødselsstiftelsen og Jordemoderskulen i Kristiania og Bergen. Som Inntekt var uppført Kr. 21,016.00, Utgift Kr. 44,576.00 paa det Vilkaar, at der vart gjevet Friplassar til fatige Elevar fyre Rikskassa si Reikning til Kr. 1200.00.


Berner vilde røysta imot Kr. 3200.00, som var uppførde til Umvøling av den gamle Trebygnaden, baade avdi, det var Tanken, daa det nye Rikshospitalet vart bygt, at Elevarne ved Jordemoderskulen skulde faa husvær der, og avdi, det vart no berre ei liti Tid likevæl, at ein kom til aa hava denne Trebygnaden til dette Bruk, daa det var Meiningi, at det snart skulde rivast.


Thomesen, Statsraad Sørensen, Advokat Bugge og Statsfysikus Sparre talad imot Berner. Dei heldt fram, at det endaa var lang Tid til me kunde tenkja paa aa riva ned den Trebygnaden, so det vart inkje so reint ei Braanøytesordning likevæl her var Tale um. Dertil kom, at det for Elevarne paa mange Maatar vilde verta til stort Gagn, at dei fekk seg Husvær paa ein Stad. Daa fleire av dei var fatige, so dei difor lett kunde koma til aa sjaa meir paa Skilingen enn godt gjorde naar dei skulde tinga seg Hus, kvar dei kunde, vilde desse Krunor her var Tale um fara væl, um dei vart brukte paa den Maaten Nemndi hadde fyresleget.


Mot 3 Røyster vart Innstill. vedteki. Innstill. Rfaa same Nemnd vedk. Sindssygevæsenet:
 
1ste Post : fyre Aaret 1885-86 for Gaustad: Inntekt kr. 225,120.00, Utgift Kr. 223,920.00. Til Bokførar Jørgensen Lønstillegg Kr. 400.00. 2dre Post : Eg Inntekt 150,900.00, Utg. Kr. 150,900.00. 3die Post : Rotvoll Inntekt Kr. 134,700.00, Utg. Kr. 134,700.00. At der til Bygnad av Grisehus, Likhus og Løda, var uppført Kr. 8100.00 var so drjugt, at der var Grunn til aa røysta imot, tykte Rinde. Han vilde daa vona, at der vart tenkt meir paa Sparing i Framtidi enn det hittil hadde voret, naar Staten skulde byggja. _ Kr. 60.00. Lønstillægg aat Lærar Kvam ved Rotvoll. 4de Post : Til Tilsynet ved Sinnsjuke-husi Kr. 7800.00. 5te Post : Til Reisepengar aat fatige sindsSyge til og fraa Statens Sinnsjukehus Kr. 15000.00. Alt vart samrøystes vedteket. Innstell. Fraa same nemnd vedk. den spedalske Sjukdom, vart og samrøystes vedteki. Innstell. Fraa same Nemnd um Justerstellet. Inntekter Kr. 90,000; Utgifter Kr. 77,100. Til Rentur og Avdrag paa Riksskuldi Kr. 4,831,967. Innstell. Fraa Vegnemndi u mein ny Dampskipspost til Bergen i Sumartidi, og Natt-træn paa Nordbanen heile Aaret. Um dette vart dei samde paa den Maaten, at Postkassa skulde bera Halvdelen av dei nye Utgifterne. Innstell. Fraa Kyrkjenemndi um nokre Smaautgifter ved Kyrkje- og Skulestellet, samrøystes Vedtekne. Odelstinget hadde Møte straks etter um ei Innstelling fraa Hernemndi um noko Matpengar aat Underoffiserar.