Avisa Dølen

Dølen er vekeavisa Aasmund Olavsson Vinje skreiv og gav ut i perioden 1858-1870. Dølen var den første nynorske avisa.

Avisa Dølen
Det første nummeret av Dølen kom 10. oktober 1858. Avisa kom ut med ujamne mellomrom, etter som Vinje hadde tid og råd. På dei tolv åra avisa eksisterte, kom det i alt åtte årgangar. Dølen hadde over 600 abonnentar, dei fleste i byane, og dekte og kommenterte alt frå praktiske samfunnsspørsmål og aktuelle hendingar til nasjonal og europeisk politikk. I tillegg inneheldt avisa ei mengd dikt, forteljingar, parodiar, bokmeldingar og essay om filosofiske og kulturelle emne.
 
 
Med Dølen tok Vinje for første gong i bruk landsmål som journalistspråk. Vinje skreiv om dei ulike samfunns- og livsområda på ein samandregen måte, og eit av trekka som kjenneteiknar Dølen, er den personlege vinkelen emna blir skildra frå. Vinje skydde einsretta spesialisering, og stoffet som fekk plass i Dølen, blei handsama på ein tverrfagleg og allmenngjord måte. Han skreiv motstraums, med eit vake og kritisk blikk på stivna tenkjemåtar og vedtekne sanningar. Dølen utgjer eit vektig kapittel i norsk essaytradisjon.
 
Det siste nummeret av Dølen kom 24. juli 1870, seks dagar før Vinje døydde.
 
 
 
(6.8.2012)
    Artikkellesar